Tin tức

Lịch Hoạt Động Hằng Ngày

24-06-2017

I.Các mốc thời gian hoạt động

Thời Gian Hoạt Động Link hướng dẫn
00h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
00h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html

01h00

Tống Kim Long Trụ https://home.vodanhkiem.net/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

02h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
03h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
04h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
05h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
06h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
07h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
08h00 BOSS Đại Ác Ma https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
08h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
09h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
09h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
09h55 Hoạt Động Dập Lửa https://home.vodanhkiem.net/hoat-dong-dap-lua-post30.html

10h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Tứ Đại Ác Nhân https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
Uống rượu luận thiên hạ https://home.vodanhkiem.net/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html

11h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng https://home.vodanhkiem.net/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
12h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Hoạt Động Đua Thuyền Rồng

https://home.vodanhkiem.net/dua-thuyen-rong-post363.html

12h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html

13h00

Tống Kim Long Trụ https://home.vodanhkiem.net/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

14h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Thành Các Tư Hãn https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html

15h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng https://home.vodanhkiem.net/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
15h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
15h35 BOSS Tần Thủy Hoàng https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html

16h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Đại Ác Ma https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
16h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html

17h00

Tống Kim Long Trụ https://home.vodanhkiem.net/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
17h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
17h55 Hoạt Động Dập Lửa https://home.vodanhkiem.net/hoat-dong-dap-lua-post30.html

18h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
Uống rượu luận thiên hạ https://home.vodanhkiem.net/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html

18h30

BOSS Lục Chỉ Cầm Ma https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
Hoạt Động Tiêu Diệt Long Hồn Sứ https://home.vodanhkiem.net/hoat-dong-tieu-diet-long-hon-su-post29.html
18h45 Hoạt Động Rương Phú Quý https://home.vodanhkiem.net/hoat-dong-ruong-phu-quy-post31.html
18h50 Hoạt Động Đua Thuyền Rồng

https://home.vodanhkiem.net/dua-thuyen-rong-post363.html

19h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng https://home.vodanhkiem.net/chien-truong-tong-kim-post25.html
19h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html

20h00

BOSS Tứ Đại Ác Nhân https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h30) https://home.vodanhkiem.net/thi-dau-loan-chien-post20.html
20h30 Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00) https://home.vodanhkiem.net/hoat-dong-tranh-doat-lanh-tho-post43.html
21h00 Tống Kim Long Trụ https://home.vodanhkiem.net/chien-truong-tong-kim-post25.html
21h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái https://home.vodanhkiem.net/chien-truong-tong-kim-post25.html

22h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
BOSS Thành Các Tư Hãn https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
Uống rượu luận thiên hạ https://home.vodanhkiem.net/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html
22h15 BOSS Đại Ác Ma https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
22h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html
22h35 BOSS Tần Thủy Hoàng https://home.vodanhkiem.net/he-thong-boss-post18.html

23h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng https://home.vodanhkiem.net/chien-truong-tong-kim-post25.html
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html
24h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://home.vodanhkiem.net/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html

 

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt động Link hướng dẫn
Sự Kiện Giải Nhiệt Mùa Hè

https://home.vodanhkiem.net/su-kien-giai-nhiet-mua-he-post1514.html

Túi Phúc 1 Vạn

https://home.vodanhkiem.net/tui-phuc-1-van-post1473.html

Tiêu Dao Cốc

https://home.vodanhkiem.net/tieu-dao-coc-post32.html

Bách Bảo Rương

https://home.vodanhkiem.net/bach-bao-ruong-cuoc-xu-nhan-xu-trang-bi-dong-hanh-post27.html

Nhiệm Vụ Truy Nã

https://home.vodanhkiem.net/nhiem-vu-truy-na-post26.html

Sự kiện [Trồng Cây]

https://home.vodanhkiem.net/su-kien-[trong-cay]-post23.html

Sự kiện [Chúc phúc hàng ngày]

https://home.vodanhkiem.net/su-kien-[chuc-phuc-hang-ngay]-post22.html

Nhiệm Vụ Thương Hội

https://home.vodanhkiem.net/nhiem-vu-thuong-hoi-post21.html

Hệ Thống Vận Tiêu

home.vodanhkiem.net/he-thong-van-tieu-post46.html